Logo

Aktualności

Cel i rezultaty zadania

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ,, SIL’’ w okresie od kwietnia do listopada 2020 w  miejscowości Rokitno realizuje zadanie, będące odpowiedzią na konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Lubartów. Oferta mieści się w sferze zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i pato...

Adresatami zadania jest 15 dzieci dla których na ww. terenie organizowane są zajęcia animacji czasu wolnego. Głównym celem tych zajęć jest zagospodarowanie czasu wolego dzieci w sposób przemyślany i zaplanowany z jednoczesną nauką poszukiwania i rozwijania pasji, które odgrywają niezwykle ważną rolę...

Dotychczas realizowane szkolenia

W okresie marzec-grudzień  2019 na zlecenie  Impact Project Sp. z o.o.  w związku z realizacją projektu partnerskiego z Fundacją Możesz Więcej na terenie województwa lubelskiego, projekt pt. „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego” w ramach Regionalnego Pr...

W okresie luty 2019 - maj 2019 ramach projektu : „Akademia równych szans” Nr RPLU.11.01.00-06-0015/17z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.1 Aktywne włączenie szkolenie pracownik gospodarczy  dla 1 grupy i...